Algemene voorwaarden en reglement

Algemene voorwaarden en reglement Berkumloop 2019

1)  Algemene voorwaarden individuele deelnemers
2)  Reglement individuele deelnemers


1) Algemene voorwaarden individuele deelnemers

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Evenement: het door Stichting Berkumloop in enig jaar te organiseren hardloopevenement: de Berkumloop.
  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
  4. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Berkumloop) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan. 

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1. Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 10 jaar voor de 5 kilometer en 12 jaar voor de 10 kilometer te hebben bereikt.

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het online inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De betaling geschiedt direct bij inschrijving via iDEAL.

2.3. Doorverkoop of overdracht van het startbewijs van het Evenement is alleen toegestaan tot 17.30 uur op de dag van het Evenement. Voor de overdracht wordt 3 euro in rekening gebracht middels contante betaling. Dit is ook de enige toegestane manier om jouw startnummer over te dragen.

2.4. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.

2.5. De Organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden aan Deelnemer plaatsvinden.

2.6. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Portretrecht

4.1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto's en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

4.2. Wenst de deelnemer dat een bepaalde foto verwijderd moet worden, dan dient de deelnemer hierover contact op te nemen met de organisatie.

Artikel 5: Persoonsgegevens

5.1. De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

5.2. De persoonsgegevens zijn:

  1. Bij de inschrijving:
    Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Nationaliteit, Telefoonnummer (indien ingevuld), Geslacht, Geboortedatum, Emailadres, Bankrekeningnummer, Tenaamstelling van de bankrekening, Startnummer, Gekozen Afstand en Betaald Bedrag, 
  2. Na afloop van het evenement:
    Openbaarmaking of de deelnemer daadwerkelijk een afstand van de Berkumloop heeft gelopen, de gelopen tijd over de gekozen afstand, foto’s en video’s waarop de deelnemer eventueel kan voorkomen.

5.3. Door deelname aan een van de genoemde evenementen verklaart de deelnemer akkoord te gaan met het vastleggen van de onder punt 5.2. genoemde gegevens. De deelnemer wordt hierop geattendeerd tijdens het invullen van het inschrijfformulier voor een van de afstanden.

5.4. De persoonsgegevens zijn opgeslagen op databanken van de firma Inschrijven.nl. Met deze firma heeft Stichting Berkumloop een verwerkers overeenkomst, zoals bedoeld in de AVG, gesloten.

5.5. Stichting Berkumloop verzamelt na afloop van de wedstrijd de startnummers ten behoeve van de verloting. Deze startnummers worden na afloop van de verloting vernietigd door de Organisator.

5.6. Stichting Berkumloop verklaart dat zij maatregelen heeft genomen om datalekken te voorkomen en de haar ter beschikking gestelde computers te beschermen tegen oneigenlijk gebruik zoals hacken, virussen en malware.

5.7. Indien een deelnemer eist dat zijn of haar gegevens uit het systeem worden verwijderd dan is dat mogelijk. Hiertoe dient de deelnemer een verzoek te sturen aan de organisatie.

Artikel 6: Geschillenregeling

Geschillen tussen de Organisator en Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 7: Reglement

Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het reglement individuele deelnemers Berkumloop, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

2) Reglement individuele deelnemers 2019

Artikel 1
De Berkumloop wordt georganiseerd door Stichting Berkumloop

Artikel 2
De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. Hij moet als Deelnemer herkenbaar zijn.

Artikel 3
De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

Artikel 4
De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Artikel 5
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 6
Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.

Artikel 7
Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.

Artikel 8
Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

Artikel 9
Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Artikel 10
De feitelijke toewijzing van een startvak, indien aanwezig, aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De Deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

Artikel 11
De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld. De Deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn verstrekt door de Organisator. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan. De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

Artikel 12
De Deelnemer wordt geadviseerd het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen.
­
Artikel 13
De tijdregistratie geschiedt door gebruik te maken van MYLAPS. De bruto-­eindtijden worden in de uitslag naar boven afgerond op hele seconden. In het geval van te lopen records en daaraan verbonden records maakt de organisatie ook gebruik van printtijden en hand geklokte tijden.

Artikel 14
Elke Deelnemer aan de Berkumloop die tijdig de finish haalt, maakt kans op ereprijzen. Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het reglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven, indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het reglement heeft gehandeld.

Artikel 15
De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggegeven indien de Deelnemer er op grond van de gewijzigde uitslag geen recht meer op heeft.

Artikel 16
Na het vertrek van de Deelnemers is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan.

Artikel 17
Bij deelname aan de Berkumloop geldt geen tijdslimiet, anders dan dat de finish sluit om 20.30 uur.

Artikel 18
De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt erop gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt. Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

Artikel 19
Het volgen van de wedstrijd in auto's, op motoren of (brom)fietsen is verboden.

Artikel 20
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.